Privacyverklaring van SamsonC8

SamsonC8 SamsonC8, gevestigd aan Valkenburgerstraat 185, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.samsonc8.nl | Valkenburgerstraat 185 | 06-24807046

Chantal Samson is eigenaar en de Functionaris Gegevensbescherming van SamsonC8.

Zij is te bereiken via chantal@samsonc8.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SamsonC8 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SamsonC8 verzamelt en verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met meer gevoelige gegevens worden gegevens bedoeld zoals iemands ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag. Deze persoonsgegevens worden zowel in de Wbp als de AVG aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens, waarvoor de wet een hoge mate aan bescherming biedt.

In de uitvoering van coaching en training kunnen bovenstaande onderwerpen wel aan de orde komen. SamsonC8 behandelt de gedeelde informatie vertrouwelijk en legt die informatie niet vast.

Verder biedt SamsonC8 geen diensten aan personen jonger dan 18 jaar. Daarmee verzamelt en bewerkt SamsonC8 dus ook geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SamsonC8 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je diensten te leveren op terrein van interim management, coaching en training.

– SamsonC8 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SamsonC8 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Dat wil zeggen: SamsonC8 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SamsonC8 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens: 2 jaar
  • Inhoudelijke informatie (aantekeningen of verslagen) van coachtrajecten: 2 jaar

SamsonC8 hanteert een bewaartermijn van twee jaar om coachees bij een eventueel vervolgtraject sneller en makkelijker van dienst te kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

SamsonC8 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SamsonC8 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het voldoen aan accreditatieverplichtingen voor het behalen en verlengen van accreditaties op het terrein van coaching en training deelt SamsonC8 geen persoonsgegevens met de accrediterende instantie maar maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SamsonC8 maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

SamsonC8 heeft toegang tot de contactgegevens en eventuele vragen of opmerkingen die je invult in het contactformulier op de website en gebruikt deze uitsluitend om te kunnen reageren op je bericht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SamsonC8 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chantal@samsonc8.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SamsonC8 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SamsonC8 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via chantal@samsonc8.n