1. Doelen en definitie:

Deze algemene voorwaarden voor coaching en training gelden voor elk coaching traject en elke training (of workshop) die door betrokken partijen overeengekomen is. Coaching, trainingen en workshops zijn een doel en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen (teams of organisaties) die willen leren, en is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling (of team en organisatieontwikkeling).

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het besproken doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
Chantal Samson spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Chantal Samson kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

3. Bijeenkomsten en annuleringen:

Het aantal coachafspraken wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdens het intakegesprek. Tenzij gedurende het traject ter afstemming op de voortgang in gezamenlijk overleg wordt besloten om het aantal gesprekken te wijzigen, blijft deze afspraak bindend.
Indien nodig en in overleg verwijst Chantal Samson door naar een andere hulpverlener. Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op. Coachafspraken die niet, of later dan 48 uur van tevoren, worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Bij afspraken op een externe locatie worden na (geen of te late) afzegging de locatiekosten in rekening gebracht.
Trainingen en workshops die vier weken voor datum door deelnemer worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Trainingen die tussen vier en een week voor aanvang worden afgezegd worden voor 50 procent van het bedrag in rekening gebracht. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4. Geheimhouding:

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Chantal Samson vertrouwelijk behandeld.
Het staat cliënt vrij om mededelingen te doen over wat in de coaching besproken wordt. 
Voor trainingen en workshops staat het de cliënt vrij zaken te delen die betrekking hebben op zijn eigen ervaringen en situatie. Het delen van informatie of ervaringen van andere deelnemers met derden is expliciet niet toegestaan in verband met het waarborgen van de privacy van mededeelnemers.
Chantal Samson kan bepaalde onderwerpen uit de coaching bijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie.

5. Betaling:

Sessies worden per factuur per mail bij coachtrajecten na het intakegesprek en bij trainingen of workshops voor aanvang in rekening gebracht.
Bedragen op facturen aan particulieren zijn inclusief BTW. Bedragen op facturen aan organisaties worden vermeld exclusief BTW.
Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.